بدتر از فاجعه؛ درباب خطر نادیده‌گرفتن تحلیل هزینه-فایده...

به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست‌محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شور...