نگاهی به پدیده خودکشی با توجه نظریه قانون طبیعی، وظیفه گرایی و پیامدگر...

نگاهی به پدیده خودکشی با توجه نظریه قانون طبیعی و نظریه وظیفه گرایی کانتی و پیامد گرایی عبدالله عابدی فر دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق   از لحاظ فلسفی و اخلاقی بحث خودکشی را تحت سه رویکرد می­توان مد...