کودکان اعماق

اسماعیل حسام مقدم: در نخستین برخورد با مفهوم کودکان کار خیابانی با سه مفهوم کلیدی برخورد می کنیم؛ مساله سنی دوران کودکی و نابالغی، مساله فضای غیرخانگی خیابان و مساله کار و معیشت. هر سه مفهوم چنان عمی...