در آستانه…

۱-    بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت معلول کسی است که در اثر ضایعات ارثی، بیماری، حوادث یا کهولت، قسمتی از امکانات بدنی یا روانی خود را به طور دایم یا موقت از دست داده و از استقلال فردی او در آموخ...