قطعاتی برای دیباچه بر کتاب زنان آوای هامون؛ یادداشتی از مهدیه امیری...

قطعاتی برای دیباچه مهدیه امیری   این دیباچه را با سه قطعه صورتبندی می کنم که می تواند شکلهایی از اشکال اندیشیدن در حوزه زنان و جنسیت باشد که صداهای متنوع و متکثر درون این ویژه نامه را به شکل منظ...