شهری که دوستدار کودک نیست!

گزارشی تحلیلی – انتقادی هامون در باب جایگاه و مفهوم واژه ی کودک در حوزه ی عمومی استان بوشهر رضا شبانکاره اشاره: وقتی از حوزه ی عمومی حرف می زنیم، عمومن همه ی اقشار جامعه همچون کودکان، نوجوانان، جوانا...