فضای شهری در سیطره مردانگی

اگر فضاهای عمومی شهر را به عنوان بسترها و امکاناتی بلقوه برای حضور شهروندان در نظر بگیریم، همانگونه که از عنوان «عمومی» آن برمی­آید، در یک نگاه محض، این فضاها (از حداقل­ها تا حداکثرهایی که پوشش می­ده...

“این سو و آن سوی متن”

رضا شبانکاره «…شهروند کسی است که منافع خود را همبسته با منافع و مصالح شهر می داند، پس روزنامه می خواند، اخبار گوش می کند، به جهان فراتر از خانه ی خود التفات جدی دارد، مطالعه می کند، بحث می کند،...