مردم اگاهی؛ یادداشتی از پریا گشمردی

مردم آگاهی پریا گشمردی   مردم آگاهی؛ پدیده ای است که می توان از آن به عنوان وسیله ای برای بالا بردن سواد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و ….استفاده کرد.    آگاهی چیست؟  آگاهی در مغز انسا...