نیمه ی تاریک ماه

اسماعیل حسام مقدم: تاملاتی انتقادی بر انتخابات شورای شهر در برازجان این چهره ژانوس گونه در تمام کار و زندگی انسان معاصر خود را بازتولید کرده اما به نظر می رسد جامعه ای می تواند از این تناقض جان سالم ...