تئاتر مدرن، ایران مدرن!

انجمن هامون ایران در شصتمین عصرانه فرهنگی اش، به بحثی درباب تئاتر مدرن و خاستگاه های آن پرداخت. عصرانه این هفته را قاسم تنگسیرنژاد؛ از اعضای هیئت موسس انجمن هامون ایران و کارگردان تئاتر برعهده داشت. ...