تئاتر به مثابه فاجعه

هنر تئاتر؛ صحنه ای در اختیار “دیگری”(otherness) برای مقاومت در برابر نظام همسان ساز و قالب ساز است. تئاتر در مقابل آنچه “بازتولید مکانیکی اثر هنری” به زعم والتر بنیامین هست، ق...