چرا نمی‌توانیم مثل ژیل دلوز بنویسیم؟

نمی‌توان روی صندلی آرمیچری نشست و در بطن تجربه زیسته انسان‌ها قرار گرفت  زبان به همان اندازه که می تواند وسیله برقراری ارتباط باشد، می تواند لبه های تیز قیچی ای باشد که سیم  های مریی و نامریی ارتباط ...