اسطوره سازی به مثابه جبران مافات

صفر: اشاره  اسماعیل حسام مقدم: این یادداشت نیز با همه پرسش های همیشگی ِ واسازننده آغاز می شود: واقعا چرا این همه نوعی خاص از تاریخیت را تکرار می کنیم؟ آیا هیچ هویت یا جنسیت یاگروه یا قوم متفاوت دیگری...