نخستین شماره فصلنامه جامعه نگاری مردم مدار به سردبیری محسن عباسپور منت...

نخستین شماره فصلنامه جامعه نگاری مردم مدار منتشر شد به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، نخستین شماره فصلنامه جامعه نگاری مردم مدار منتشر شد این فصلنامه جامعه و فرهنگ با صاحب ا...

واکنش رییس پیشین انجمن جامعه‌شناسی ایران به بحران تجزیه کازرون...

رضازاده از مردم عذرخواهی کند / واکنش رییس پیشین انجمن جامعه‌شناسی ایران به بحران تجزیه کازرون به نقل از سرویس خبری هفته نامه بیشاپور: ماجرای تجزیه‌ کازرون و تجمع‌های گسترده‌ی اعتراضی که در پی آن شکل ...

«هر که به خویشتن رود»؛ جستاری درباب پنج روز اعتراض کازرونیان...

«هر که به خویشتن رود» جستاری در باب پنج روز اعتراض کازرونیان   روح اله طراوت     پیش قراول: نماینده منتخب از حوزه شهرستان کازرون، قصد داشته و دارد که منطقه ای که از قضا زادگاه وی است را از مام خود جد...

فرمالیست‌های کازرون؛ تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست...

فرمالیست‌های کازرون  تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست   محسن عباسپور   منتقد اجتماعی – فرهنگی «فرمانداری ویژه»، «شهرستان شدن» و «استان شدن» سه توهم بزرگی هستند که این روزها مجال یافته‌اند خود ...