شناخت علمی پدیده‌ کم‌آبی‌: گام بنیادین در حل بحران آب در ایران...

خشکسالی چیست؟ شناخت علمی پدیده‌ کم‌آبی‌: گام بنیادین در حل بحران آب در ایران سینا خاتمی٭ کاوه مدنی٭٭ خشکسالی، تغییر اقلیم، کمبود وبحران آب واژگانی هستند که به کرات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسوولان ...