مطالعه؛ کنشی گمشده در زندگی روزمره

هر شخصی در زندگی روزمره خویش نیازهای زیادی دارد که برخی از آنها بر”دیگری” دارای اولویت می باشد. یکی از این دیگری ها در شهر بوشهر که زیاد هم مورد توجه قرار نمی گیرد و در سبد خرید خانوار بو...