انتشار کتاب زنان و گفتمان سبز، اثری از مهدیه امیری دشتی...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب زنان و گفتمان سبز، اثری از مهدیه امیری دشتی (نویسنده دشتستانی) درباب توسعه پایدار و نقش زنان جنوب ایران توسط انتشارات هامون نو منتشر ش...