نگاه خیره مدوسا

یک. سینما، امتداد بینایی و چشم انسان مدرن است «مارشال مک‌لوهان»، نظریه پرداز کانادایی و مبدع نظریه ی دهکده‌ی جهانی، رسانه را امتداد حواس دانسته است. متأثر از این نظریه، شاید بتوان فرض کرد که بینایی ا...