سفر به سرزمین های جادویی

تخیل عنصری است که انسان را از واقعیت دور میکند و به دنیای دوست داشتنی ذهن می برد، آدمها در دنیای خیالی به تمام خواستهای ناممکن دنیای واقعیشان میرسند . تخیل موجب ایجاد خلاقیت در ذهن میشود و به نوعی فش...