کسب و کارهای سبز زنان در استان بوشهر؛ مقاله ای دکترحسین دلشب...

کسب و کارهای سبز زنان در استان بوشهر حسین دلشب دکتری محیط زیست     محیط ‌زیست به عنوان بستر و مکان زندگی انسان‌ها و دیگر موجودات، از اهمیت فراوانی در رشد و توسعه یک جامعه برخوردار است. از آ...