مرتضی مردیها، بوشهر و کمپانی هندشرقی؛ مقاله محسن عباسپور درباب توهم لذ...

مردیها، بوشهر و کمپانی هندشرقی توهم لذت   محسن عباسپور     داستان سخنرانی دکتر سیدمرتضی مردیها در بوشهر را حدود صد و شصت سال به عقب می‌ بریم. زمانی که سلف فکری وی، جان استوارت میل، در توأمانی از...