درنگی بر سازمان بهزیستی استان بوشهر

در میان تعریف‏های گوناگون بهزیستی، تعریف سازمان ملل متحّد، از همه پذیرفته شده ‏تر است: «سازمان بهزیستی، عبارت است از مجموعه ‏ای هماهنگ از برنامه ‏ها و فعالیت ‏هایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبو...