پیام تعدادی از کنشگران سیاسی استان بوشهر برای دکتر ابراهیم یزدی...

پیام تسلیت ۱۶۲ تن از دانشگاهیان، فرهنگیان، نویسندگان، روزنامه نگاران و  کنشگران سیاسی و مدنی استان بوشهر به مناسبت درگذشت ابراهیم یزدی به نام خداوند جان و  خرد دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایر...