موسیقی و همبستگی اجتماعی

انسان برای ارضای نیازهایش به اجتماع گرایش دارد. این گرایش عمدتا در قالب گروه های اجتماعی مانند: اقوام و دوستان و… اتفاق می افتد. عوامل مختلفی باعث پیوندهای درون گروهی میان افراد می گردد. مانند ...

جرج هربرت مید؛متفکری که وقتی نمیتوانست بنویسد،میگریست!...

هربرت مید بسیاری از متفکران بیشتر به عواملی توجه دارند که موجب رفتار انسانی می­‌شوند، اما مید با نگرشی متفاوت، بیشتر سعی دارد آن فراگرد تعیین‌کننده­‌ای را در نظر گیرد که کنش‌گر انسانی به‌وسیله‌ی آن ب...