علی آتشی از نویسندگان هامون

کوری و توحش پنهان

علی آتشی: یادداشتی بر کتاب “کوری” اثر ژوزه ساراماگو در ابتدا دولت تلاش می کند با قرنطینه کردن جمعی از آنها در آسایشگاه یک تیمارستان قدیمی، جلوی گسترش آن را بگیرد. اما این کوری سفید همه چی...