توسعه گردشگری پایدار شهر بوشهر، چالش ها و فرصتها...

توسعه گردشگری پایدار شهر بوشهر، چالش ها و فرصتها حیدر فقیه بنا به اظهار کارشناسان سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصربه فرد، بخش مهم...