خواب بی‌تعبیر استغنا

خوراک، پوشاک، مسکن. این‌ها را نیازهای اولیه‌‌ی انسان دانسته‌اند و ترتیب این سه نیز بر حسب اولویت و اهمیت به همین شکلی است که ذکر شد؛ یعنی نخست تغذیه، سپس لباس و سوم، خانه. نیازهای اولیه یا ضروری نیاز...