تاملاتی در باب گروه درمانی

بشر ذاتن موجودی اجتماعی است و همواره گرایش به همزیستی و هم یاری با سایر موجودات دارد. موجودی که به زعم ارسطو؛ حیوان اجتماعی و به باور جان لاک و هابس؛ ضرورت زیست گروهی اش سبب رفع بسیاری از مسائل و هیج...