موسیقی و همبستگی اجتماعی

انسان برای ارضای نیازهایش به اجتماع گرایش دارد. این گرایش عمدتا در قالب گروه های اجتماعی مانند: اقوام و دوستان و… اتفاق می افتد. عوامل مختلفی باعث پیوندهای درون گروهی میان افراد می گردد. مانند ...