درسایه و بر چرخ:ادبیات و هنر معلولیت

تقدیم به دوستان عزیزم “مهدی احمدی” و “مهدی ناصری” هامون:سعید سبزیان، لیسانس و فوق لیسانس خود را در ادبیات انگلیسی گرفته و اکنون نیز دانشجوی دکترای نظریه ادبی و بلاغت در دانشگا...