روزنامه نگار ی ایرانی و  وضعیت حاضر

کمدی توهم اطلاع‌رسانی و تراژدی واقعیت خبر در ایران :  گفتمان خبری در ایران  متاثر از حس شنوایی است و بر همین اساس نیز محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم جشن  و عزا در ایران، کارکرد بنگاههای خبری پیدا می...