حافظ شیرازی و حقوق بشر (علی اصغر دادبه)

برای بحث درباره حافظ و حقوق بشر ابتدا باید ببینیم جوهره ی اعلامیه ی سی ماده ای حقوق بشر چیست تا تکلیف مان روشن شود؛ والا بدیهی است که نمی توان اعلامیه ای  سی ماده ای در «دیوان حافظ» یافت، اما می توان...