هنر گوش دادن

اکثر تازه کارها و کسانی که از تجربه کافی برخوردار نیستند،وقتی به موسیقی کلاسیک و یا هر موسیقی جدی و اصولی گوش میدهند،معمولا آنرا پیچیده،مبهم و حتی نازیبا در میابند.چرا؟برای لذت بردن از یک موسیقی جدی ...