گویش‌های محلی و فراموشی در عصر جهانی (مهدیزاده)...

زبان را خانه وجود دانسته‌اند. ابتنای حیات و سکونت در هستی و تبدیل حیوان ناطق به انسان عاقل از مسیر زبان و گویش صورت می‌پذیرد. تجربه نشان داده در پدیده‌ها یا امور جاری که آدمی در آنها غرق یا در زندگی ...