کودکان افغان و قاب نگاه ما

به رنج معلم بودن، این روزها چالشی دیگر هم افزوده شده است. کشمکش بی پایان و روح­فرسای دانش­آموزان با همکلاس­های افغان خود. انگشت دادخواهی کودکانی از ناآرامی پناه­برده­ که مکرر بالا می­رود و چهره­های غ...