آسیب های نظام آموزشی

با توجه به جایگاه دانش و فناوری در برنامه های توسعه خواهانه هر کشور، تربیت نیروی انسانی باسواد، خلاق و توانا از وظایف عمده ی نظام آموزشی آن کشور است. به گمان شما در راستای تحقق این آرمان، نظام آموزشی...