یارانه باید بین ۴٠درصد مردم تقسیم شود

موضوع هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد، هدفمندی یارانه ها بود. حسین راغفر که طراح نقشه فقر ایران است، یکی از شاخص ترین چهره ها در حوزه هدفمندی یارانه هاست. او در این موسسه و در حلقه اقتصاددانان، مدلی ار...