ضعف فرهنگ‌ دیونیزی ایرانی در مواجهه با بلایا و بحران ها؛ نوشته یزدانبخ...

در جهان بینی یونان باستان علاوه بر خدایان متعددی که بر قلمروهای مختلف حکم‌ می رانند دو خدای یا بهتر بگوئیم دو رب النوعی وجود دارد که بر قلمرو فرهنگ حکم می رانند رب النوع دیونیزی و رب النوع آپولونی. ش...