آشنایی با اصول بین‌المللی اخلاق‌حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری؛ ترجمه ای از ...

آشنایی با اصول بین‌المللی اخلاق‌حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری ترجمه دکتر یونس شکرخواه اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری طی چند نشست مشورتی (۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳ ) تهیه و تصویب شد این نشست‌های مشورتی ...