فریبا حاج دایی

حکایت ِ همیشگی

در همان صفحه اول قول افلاطون در رثای سقراط را می خوانی: «اینک لحظۀ رفتن است. هر یک از ما به راه خود می رود: من به سوی مرگ و شما به سوی زندگی. کدامیک بهتر است؟ تنها خدا می داند». ورق می زنی. کتاب با ص...