فضا به مثابه کالا

دکتر ناصر فکوهی (انسانشناسی و فرهنگ) در سال های پس از جنگ جهانی دوم، یکی از نخستین اقداماتی که دولت های اروپایی بیرون آمده از جنگ کردند، سرو سامان دادن به مسئله مسکن و زمین های شهری بود. مسئله اساسی ...

به سوی نشانه شناسی موسیقی

صادق رشیدی مطالعه و بررسی موسیقی از منظر نشانه‌شناسی، یکی از دشوارترین مباحث در دو حوزه موسیقی و نشانه‌شناسی است. نخست به دلیل خاص بودن موسیقی به عنوان یک هنر انتزاعی- شنیداری که یک سویه در بازنمودها...

معرفی کتاب نامی برای همیشه؛ نگاهی به تاریخ خلیج فارس...

نامی برای همیشه؛ نگاهی به تاریخ خلیج فارس     صدیقه جمالی کارشناسی ارشد ایرانشناسی   کتاب نامی برای همیشه؛ نگاهی به تاریخ خلیج فارس نوشته عبدالکریم مشایخی در انتشارات کانون اندیشه جوان در سال ۱۳۸۹به ...