محیط زیست خلیج فارس

نی نا غریب زاده: خلیج فارس در زمره یکی از با ارزش ترین زیست بومهای آبی جهان محسوب می گردد که با وجود متنوع ترین رویشهای گرمسیری، گونه های مختلف جانداران آبزی دارای شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیس...

نگاهی به زیست بوم “حلّه”

راضیه اشعثی: زیست بوم حله یا به تعبیر دیگر تالاب حله که از لحاظ موقعیت خاص مکانی در فاصله   ۱۰ کیلومتری شمال شرق بندر بوشهر قرارگرفته، در سال ۱۳۵۵  از طرف سازمان محیط زیست منطقه حفاظت شده اعلام شد. و...