توسعه، رشد و جامعه مدنی

در دهمین هفته از “عصرانه فرهنگی فرهنگی”، به تحلیل و رابطه ی توسعه ی اقتصادی و جامعه مدنی در ایران توسط اشکان نوری زاده- دانشجوی کارشناسی اقتصاد در دانشکده ی شهید چمران اهواز- پرداخته شد. ...

نوسازی، مشروطیت و لیبرالیسم ایرانی

هشتمین عصرانه ی فرهنگی هامون سه شنبه پنجم شهریور با موضوع لیبرالیسم ایرانی با همکاری انجمن هامون ایران وهفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. این نشست درواقع ادامه ی نخستین نشست هامون بود که به بحث «لیبرال...

حسین آبادی؛ شهردار شهر دوستدار کودکان

اشاره: شنیده ها همه حاکی از این بود که حسین آبادی؛ شهردار برازجان قصد استعفا دارد. اگر گوش هایت را می گرفتی و چشم می گرداندی، مجسمه های کودکانی را می دیدی که بادباک بازهایی هستند که شادی می کنند و یا...

سرگذشت نُت ها

سه شنبه ۲۹ مردادماه، ساعت ۱۸، دفتر هفته نامه اتحاد جنوب میزبان هفتمین عصرانه ی فرهنگی هامون بود. در این جلسه محسن دوراهکی، نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک درباره ی «سیری در تاریخ موسیقی جهانی از قرون وسط...

اتهام به خود

از این وضعیت اسفبار وقتی به دیگر حوزه های شهری سرک می کشیم، درمی یابیم که اخلاق شهروندی هم به شدت مورد آسیب قرار گرفته؛ از داد و ستد رشوه و زیرمیزی در نهادهای بهداشتی شهر گرفته تا عرضه کالاهای تاریخ ...