اتهام به خود

از این وضعیت اسفبار وقتی به دیگر حوزه های شهری سرک می کشیم، درمی یابیم که اخلاق شهروندی هم به شدت مورد آسیب قرار گرفته؛ از داد و ستد رشوه و زیرمیزی در نهادهای بهداشتی شهر گرفته تا عرضه کالاهای تاریخ ...