زلزله اتفاق می‌افتد، به وجود نمی‌آید

مصطفی مهرآیین: میدان مطالعه زلزله در ایران و توان آن در کنترل فاجعه زلزله یک. تدا اسکاچپول، جامعه‌شناس برجسته آمریکایی، در نظریه خود درخصوص وقوع انقلاب‌ها معتقد بود، «انقلاب‌ها اتفاق می‌افتند، به وجو...

اشرافیت پزشکی

اسماعیل حسام مقدم: تاملاتی بر هژمونی قدرت پزشکی در ایران اشاره: در همین هفته های اخیر متاسفانه یکی از روزنامه نگاران هم استانی بر اثر آنچه که می توان آن را بی توجهی خاص کادر درمانی اش نام نهاد، بیمار...