پیوندهای جامعه مدنی  و اندیشه اسلامی

اشاره: جامعه مدنی؛ مفهومی است که برخاسته از جهان غرب و تئوریزه شده از سوی متفکران و فیسلوفان غربی از یونان باستان تا غرب امروزی می باشد. نخستین بار این مفهوم در ادبیات سیاسی رُم باستان دیده شد و از ق...

ناخودآگاهِ هویت های حاشیه ای

خودآگاهی؛ دریافتی است که انسان ها از هستی خویش و جایگاه این هستی در یک فضا به دست می آورند و این معرفت به خود، صورتی ازهویت را برساخته می کند که به فرد، تشخص می بخشد. این خودآگاهی در فضای پسایازده سپ...

تردید ِ دمادم

«هنرمند کسی است که می داند، ولی من همیشه تردید دارم، و از شغل ام، فقط برای تقسیم کردن تردیدهایم با تماشاگران استفاده می کنم» کریستف کیشلوفسکی برای من کیشلوفسکی، تنها به عنوان یک کارگردان و سینماگر بر...

رقص ِ رنج

مهدیه امیری بر اساس آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر معلول در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که بیش از ۷ میلیون نفر از آنها در ایران می باشند. این افراد به دو صورت با رسانه ...

درسایه و بر چرخ:ادبیات و هنر معلولیت

تقدیم به دوستان عزیزم “مهدی احمدی” و “مهدی ناصری” هامون:سعید سبزیان، لیسانس و فوق لیسانس خود را در ادبیات انگلیسی گرفته و اکنون نیز دانشجوی دکترای نظریه ادبی و بلاغت در دانشگا...

ناخودآگاهِ هویت های حاشیه ای

خودآگاهی؛ دریافتی است که انسان ها از هستی خویش و جایگاه این هستی در یک فضا به دست می آورند و این معرفت به خود، صورتی ازهویت را برساخته می کند که به فرد، تشخص می بخشد. این خودآگاهی در فضای پسایازده سپ...

زیبایی شناسی زندگی روزمره

وقتی ار رابطه و نسبت اقتصاد و فرهنگ حرف به میان می آید، همواره کلمات زیربنا و رو بنا خودنمایی می کنند. این که قول عام بر این هست که اقتصاد، زیربنای فرهنگ و چیزهای دیگر هست، از همان دیدگاه چپ اندیشانه...

دیگری خاموش

همواره می شود اندیشید که چه اتفاقی می افتد که حاصل سال ها تلاش و کوشش شبانه روزی معلم و کشاورز می تواند با چشم برهم زدنی ازهستی ساقط شود و تو تصورکنی انگار هیچ گاه، هیچ چیزی نبوده است. چه اتفاقی می ا...

ناخودآگاهِ هویت های حاشیه ای

خودآگاهی؛ دریافتی است که انسان ها از هستی خویش و جایگاه این هستی در یک فضا به دست می آورند و این معرفت به خود، صورتی ازهویت را برساخته می کند که به فرد، تشخص می بخشد. این خودآگاهی در فضای پسایازده سپ...