پرچم صلح را همواره زنان برافراشته اند (در گفتگویی با شهربانو امانی)...

پرچم صلح را همواره زنان برافراشته اند مطالبات زنان را قطره چکانی دادن به جز متوقف کردن مسیر توسعه پایدار هیچ حاصلی ندارد گفتگوی اختصاصی آوای هامون با شهربانو امانی شهربانو امانی؛ فعال سیاسی اصلاح طلب...