فیمینیسم در داستان کوتاه؛ تاملی بر داستانهای کوتاه ویرجینیا وولف...

اگر نقد و بررسی در مورد وولف باشد ، همواره و در اکثرِ نقدها روی آثار بلند و یا همان رمان های مشهور اوست . مثلا رمان « خانم دالاوی » را از منظری روان شناختی مورد تفسیر قرار می دهند و یا اینکه رمان چند...