آنچه در آئینه جوان بیند ، پیر درخشت خام آن بیند...

نی نا غریب زاده درنگی بر زیست سالمندان سالمند شدن یک فرایند طبیعی بدن می باشد که با گذر زمان خود را نشان داده و راه گریزی از آن نمی باشد.در جوامع مدرن پیرها از قدرت و منزلت کمتری نسبت به آنچه در فرهن...