زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد… ؛ یادداشتی از دکتر مصطفی ملکیا...

 زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد… دکترمصطفی ملکیان فیلسوف و اندیشمند معاصر ایرانی   ?سقراط در میان فیلسوفان دوران باستان، نخستین فیلسوفی بود که می‌گفت ورود به فلسفه با دو شعار آغاز می‌شود. ?هرک...