پیری، این دگرگونیِ نامطلوب

یادداشتی بر کتاب “کهنسالی” اثر سیمون دوبوآر فریبا حاج­ دایی آیا می ­دانستید اگر زاغچه ی جوانی به دیگر زاغچه­ ها هشداری دهد آن­ ها هیچ توجهی نخواهند کرد اما اگر زاغچه ی مسنی اعلام خطر کند ...